Công văn 2366/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2020

Đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP

Tải về tại đây: