Công văn 2324/TCHQ-GSQL ngày 10/04/2020

Sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: