Công văn 2223/TCHQ-TXNK ngày 07/04/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng máy trợ thính

Tải về tại đây: