Công văn 1536/BNG-UBBG ngày 05/05/2020

Phía Lào thông báo tiếp tục đóng các loại cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Tải về tại đây: