Công văn 1133/TCHQ-TXNK ngày 26/02/2020

Áp dụng tăng giá hàng hóa khi đánh thuế xuất nhập khẩu

Tải về tại đây: