Thông tư 15/2020/TT-BTC ngày 23/03/2020

Hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu

Tải về tại đây: