Thông tư 06/2020/TT-BCT ngày 24/03/2020

Sửa đổi TT 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tải về tại đây: