Thông tư 02/2020/TT-NHNN ngày 30/03/2020

Hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa

Tải về tại đây: