Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7

Tải về tại đây: