Công văn 2106/TCHQ-TXNK ngày 31/03/2020

Thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 436/QĐ-BTC

Tải về tại đây: