Công văn 1924/TCHQ-TXNK ngày 24/03/2020

Xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất khi chuyển đổi loại hình

Tải về tại đây: