Công văn 1880/TCHQ-TXNK ngày 23/03/2020

Vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công nhập khẩu từ DNCX do doanh nghiệp nội địa thuê gia công trước ngày 01/9/2016

Tải về tại đây: