Công văn 1769/TCHQ-TXNK ngày 19/03/2020

Xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu

Tải về tại đây: