Công văn 1512/TCHQ-PC ngày 11/03/2020

Hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn

Tải về tại đây: