Công văn 1499/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2020

Thực hiện nội dung khai báo đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: