Công văn 1357/TCHQ-GSQL ngày 05/03/2020

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ giải đua xe công thức 1

Tải về tại đây: