Công văn 1073/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2020

Vướng mắc xử lý tài sản, hàng hóa tồn đọng của doanh nghiệp trong Khu thương mại Tịnh Biên

Tải về tại đây: