Thông tư 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020

Sửa đổi TT 13/2015/TT-BTC về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm TTHQ đối với hàng hóa XNK có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

Tải về tại đây: