Quyết định 9981/QĐ-BCA ngày 18/12/2019

Công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an

Tải về tại đây: