Quyết định 3713/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2019

Ủy quyền ký QĐ thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và QĐ tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Tải về tại đây: