Quyết định 3577/QĐ-TCHQ ngày 10/12/2019

Quy trình thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển tải, sang mạn

Tải về tại đây: