Quyết định 191/QĐ-TCHQ ngày 04/02/2020

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan

Tải về tại đây: