Quyết định 138/QĐ-TCHQ ngày 21/01/2020

Quy trình thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử đối với hàng hóa chịu sự giám sát HQ vận chuyển bằng container

Tải về tại đây: