Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020

Áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Tải về tại đây: