Hợp nhất Thông tư 03/VBHN-BTC ngày 10/01/2020

Hợp nhất Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: