Công văn 864/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020

Thực hiện miễn thuế theo Quyết định 155/QĐ-BTC

Tải về tại đây: