Công văn 858/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Tải về tại đây: