Công văn 728/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2020

Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Tải về tại đây: