Công văn 695/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2020

Đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước

Tải về tại đây: