Công văn 575/TCHQ-GSQL ngày 31/01/2020

Vướng mắc tại ô số 7 trên C/O các mẫu

Tải về tại đây: