Công văn 556/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2020

Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Tải về tại đây: