Công văn 505/TCHQ-TXNK ngày 21/01/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Tải về tại đây: