Công văn 414/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2020

Vướng mắc về ô số 3 trên các mẫu C/O

Tải về tại đây: