Công văn 377/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2020

Khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất khẩu

Tải về tại đây: