Công văn 1569/TCHQ-TXNK ngày 13/03/2020

Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: