Công văn 1553/TCHQ-TXNK ngày 12/03/2020

Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuê gia công lại

Tải về tại đây: