Công văn 1240/TCHQ-TXNK ngày 02/03/2020

Thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Tải về tại đây: