Công văn 1042/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2020

Xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn

Tải về tại đây: