Công văn 1007/TCHQ-TXNK ngày 21/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Tải về tại đây: