Chỉ thị 1040/CT-TCHQ ngày 21/02/2020

Thực hiện đồng bộ giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu NSNN năm 2020

Tải về tại đây: