Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019

Quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Tải về tại đây: