Thông tư 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019

Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư của Bộ Công thương

Tải về tại đây: