Quyết định 3660/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2019

Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu khác đố

Tải về tại đây: