Quyết định 3613/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019

Quy chế cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: