Quyết định 3605/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019

Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Tải về tại đây: