Quyết định 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019

Thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BTC

Tải về tại đây: