Quyết định 184/QĐ-BTC ngày 11/02/2020

Bổ sung Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Tải về tại đây: