Nghị định 46/VBHN-BTC ngày 26/09/2019

Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Tải về tại đây: