Hợp nhất Thông tư 02/VBHN-BTC ngày 03/01/2020

Hợp nhất TT quy định TTHQ đối với thư, gói, kiện hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ bưu chính của DN được chỉ định

Tải về tại đây: