Công văn 8172/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019

Công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC

Tải về tại đây: